LocationTitleAuthorEditionFeatures
ctext 類博稿岳正欽定四庫全書
ctext 學海類編第30冊宋濂王褘王褘方孝孺薛瑄錢琦陳獻章岳正李夢陽湛若水王守仁王艮皇甫庸桑悅崔銑學海類編

Total 2 results.