LocationTitleAuthorEditionFeatures
zhonghuajingdian 無能子校注()無名氏-;王明-校注1984年12月北京中華書局
zhonghuajingdian 熙朝定案韓琦-校注;吴旻-校注2006年9月北京中華書局
zhonghuajingdian 熙朝崇正集韓琦-校注;吴旻-校注2006年9月北京中華書局
ctext 爾雅注疏郭璞 邢昺 阮元 盧宣旬 阮元校刻十三經注疏
zhonghuajingdian 玉臺新咏箋注()徐陵-;()吴兆宜-;程琰-删補;穆克宏-點校1985年6月北京中華書局
zhonghuajingdian 玉谿生詩醇()李商隱-;聶石樵-箋注;王汝弼-箋注2008年12月北京中華書局
zhonghuajingdian 王維集校注()王維-;陳鐵民-校注1997年8月北京中華書局
ctext 珞琭子三命消息賦注珞琭子 ( 徐子平注 釋曇瑩注)守山閣叢書
ctext 珞琭子三命消息賦注珞琭子 ( 徐子平注 釋曇瑩注)
zhonghuajingdian 申鑒注校補()荀悦-;()黄省曾-;孫啓治-校補2012年9月北京中華書局
zhonghuajingdian 異域志()周致中-;陸峻嶺-校注2000年4月北京中華書局
zhonghuajingdian 白居易詩集校注()白居易-;謝思煒-校注2006年7月北京中華書局
zhonghuajingdian 白居易文集校注()白居易-;謝思煒-校注2011年1月北京中華書局
zhonghuajingdian 盧照鄰集校注()盧照鄰-;李雲逸-校注1998年10月北京中華書局
zhonghuajingdian 真臘風土記校注()周達觀-原著;夏鼐-校注2000年4月北京中華書局
ctext 禮記正義戴聖 鄭玄 孔穎達 阮元 盧宣旬 阮元校刻十三經注疏
ctext 禮記正義戴聖 鄭玄 孔穎達 陸德明 武英殿十三經注疏
ctext 秘書廿八種15Di15ce竹書紀年沈約 吳琯
ctext 穆天子傳 郭璞 范欽 四部叢刊初編
ctext 竹書紀年 沈約 注,明 范欽 四部叢刊初編
ctext 竹書紀年梁沈約注欽定四庫全書
ctext 筵款豐饈依樣調鼎新錄佚名,胡廉泉校注
zhonghuajingdian 納蘭詞選()納蘭性德-;嚴迪昌-選注;馬大勇-整理2011年3月北京中華書局
ctext 經進東坡文集事略蘇軾 郎曄 四部叢刊初編
ctext 經進東坡文集事略蘇軾 撰,郎曄 四部叢刊初編

Total 203 results. Jump to page: 1 2 3 4 5 ... 9